မွတ္ခ်က္။ ။ရွားပါးေသာ MP3 တရားေတာ္မ်ား လိုအပ္ပါသျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

သဒၶါတရား (အမွန္တရား၌ယုံၾကည္မႈ)

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မိေက်ာင္း/ဘီလူးေဘး ထူေျပာလွေသာ ျမစ္ျပင္ ေတာလယ္ ျဖတ္ကူးရာဝယ္ ခရီးအနည္းငယ္ေရာက္ေသာအခါ ဆက္လက္မသြားရဲသျဖင့္ ရပ္တန႔္ေနစဥ္ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အားကိုးထိုက္ေသာလူတစ္ဦးေရာက္လာကာ ငါ့ေနာက္မွလိုက္ခဲ့ၾကဟု ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလ်က္ ထိုျမစ္/ေတာကို ကူးျဖတ္ရာဝယ္ လာတိုင္း လာတိုင္းေသာ မိေကာ်င္း/ဘီလူးတို႔ကို သံလၽွက္နဲ႔ခုတ္ျဖတ္ပိုင္းၿပီး ဤမွာဖက္ကမ္းမွ ဟိုမွာဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ခ်မ္းသာစြာပို႔ေဆာင္ဘိသကဲ့သို႔ သဒၶါတရားသည္လည္း ကုသိုလ္တရားတို႔၏ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍ သံသရာ ဤမွာဖက္ကမး္မွ ဟိုမွာဖက္ကမ္းေရာက္ေအာင္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ပို႔ေဆာင္နိုင္သည့္တရားျမတ္ျဖစ္ပါသည္။

သစၥာပါရမီ ဆရာေတာ္
(၀၁-၀၇-၂၀၁၆)

သစၥာပါရမီ ဆရာေတာ္

Recent Releases.

ေနာက္ဆုံးတင္ထားေသာ တရားေတာ္ Album အသစ္မ်ား။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ျမတ္မ်ားကို တရားေတာ္မ်ား Menu မွေန၍ တရားေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားအလိုက္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္နာယူနိုင္ပါသည္။

– View All

Radio Player


Upcoming Events

No Events are currently listed

Download App

Android App on Google Play iOS App Store