မွတ္ခ်က္။ ။ရွားပါးေသာ MP3 တရားေတာ္မ်ား လိုအပ္ပါသျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။
Sunday Meditation Retreat

Sunday Meditation Retreat

DateFebruary 19, 2017

Starts9:00 am

Ends6:00 pm

VenueBIG BOX Level 7 Function Room 1

Location1 Venture Ave, 608521 (Next to Jurong East MRT Station)

StatusRegister Now!