မွတ္ခ်က္။ ။ရွားပါးေသာ MP3 တရားေတာ္မ်ား လိုအပ္ပါသျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ

testing

(၁၂.၂.၂၀၁၇) (၃၃၀)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ႕

Posted by Thitsarparami Dhamma Society on Saturday, February 11, 2017

testing

(၁၂.၂.၂၀၁၇) (၃၃၀)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ႕

Posted by Thitsarparami Dhamma Society on Saturday, February 11, 2017

Posted by Thitsarparami Dhamma Society on Saturday, February 4, 2017